SPInka Film Studio
English version

Polityka Prywatności gry „Dzik Challenge”

Poniżej opisano Politykę Prywatności aplikacji mobilnych. Podmiotem odpowiedzialnym za aplikacje jest: SPInka Film Studio Sp. z o.o. ul. Rejtana 14/12, 02-516 Warszawa . Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników naszych aplikacji. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym użytkownika korzysta z proponowanych przez aplikację funkcjonalności. Instalując aplikacje jednocześnie akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie. W przypadku gdy nie wyrażasz zgody na poniższe zasady prosimy o odinstalowanie aplikacji.

Dane osobowe

Nie gromadzimy żadnych danych osobowych użytkowników naszych aplikacji.
Nie kontaktujemy się, ani nie zbieramy danych od dzieci poniżej 13-go roku życia. Jeśli zauważysz, że przypadkowo zostały pozyskane takie informacje, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli bezzwłocznie je usunąć.
Gromadzimy anonimowe informacje użytkowe dotyczące naszej strony internetowej. Pomaga nam to udoskonalić nasze usługi i aplikacje. Niektóre anonimowe informacje są zbierane również poza naszymi aplikacjami z App Store, w wyniku korzystania z łączy Apple Affiliate.

Linki w aplikacji

Niektóre aplikacje zawierają linki zewnętrzne, przykładowo do naszej strony internetowej lub App Store, gdzie zakupiono aplikację, w celu umożliwienia użytkownikowi uzyskania większej ilości informacji o naszej firmie, naszych produktach i usługach.

Zakupy w aplikacji

Niektóre z naszych darmowych aplikacji mogą udostępniać zakupy wewnątrz aplikacji. Możliwość dokonywania zakupów wewnątrz aplikacji jest zawarta w jej opisie.

Reklama

W naszej aplikacji nie wykluczamy zamieszczanie reklam podmiotów trzecich.
Możemy, w ramach naszych aplikacji, promować inne produkty lub usługi. Możemy również wspierać aplikacje deweloperów, z którymi wspólnie pracujemy przy tworzeniu aplikacji.

Pytania dot. prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych aplikacji lub Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro@spinkafilm.pl

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniona dla naszych użytkowników wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie i udostępnienia w nowej treści użytkownikowi aplikacji. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia ich wprowadzenia.

- - - -

Privacy Policy of the game "Dzik Challenge"

The following document describes the Privacy Policy of mobile applications. The entity responsible for the applications is: SPInka Film Studio Sp. z o.o ul. Rejtana 14/12, 02-516 Warsaw. We take every effort to protect the privacy of the users of our applications. The user shall mean a natural person who by means of a mobile application installed on a mobile device, e.g. a user's mobile phone, makes use of the functionalities proposed by the application. While installing of these applications, you subsequently accept the rules described in this document. If you do not agree to these rules and policies, we advise you to uninstall the application.

Personal data

We do not collect any personal data of the users of our application.
We do not contact and we do not collect data from children under the age of 13. Should you notice that such information was accidentally obtained, do not hesitate to contact us so we can remove them immediately.
We collect anonymous information in-use related to our website. This helps us to improve our services and applications. Some anonymous information is collected outside our applications from the App Store, as a result of the use of the Apple Affiliate links.

Links in the application

Some applications include external links, for example to our website or to the App Store where the application was purchased in order to allow the user to obtain more information about our company, our products and services.

In-application purchase

Some of our free applications may provide for purchases within the application. The possibility to make purchases within the application is included in its description.

Advertising

We may, however, promote other products or services. We may also support the applications of developers with whom we work together to create the applications.

Questions concerning the Privacy Policy

If you have any questions regarding our applications or the Privacy Policy, please contact us at: biuro@spinkafilm.pl

Changes

We reserve the right to change, update or modify this Privacy Policy. With each change, a new version of the Privacy Policy shall be made available to our users accompanied by an appropriate message and shall apply in the new wording from the day of the notification of the change and its provision in the new content to the application's user. Any changes shall be appropriately highlighted for the first 30 days since the day of their introduction.